Sponsorer

Till sponsorer av vår verksamhet

Svenska Spielmeyer-Vogt Föreningen – SSVF

Varför en förening f��r denna grupp av människor?

-SSVF är en ideell förening bildad av föräldrar till barn och unga med Spielmeyer Vogts sjukdom. Föreningen bildades våren 2008, efter många år som ”underorganisation” inom Synskadades Riksförbund och har idag 32 medlemmar. Personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom tillhör gruppen med ovanliga diagnoser. Med detta avses i Sverige, ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Idag finns ett 40-tal personer i vårt land med denna diagnos. Sjukdomen finns i hela världen och liknande föreningar som värnar dessa människors intressen finns i Norden och flera andra länder.

Hur ser det ut framåt?

-Det finns ännu ingen botande behandling för sjukdomen. Däremot kan sjukdomssymtomen lindras med mediciner och en stor del av behandlingen inriktas på att kompensera för funktionsnedsättningar, ge optimal stimulans och god livskvalitet. En viktig del av behandlingen är specialpedagogik samt socialt och psykologiskt stöd. I mötet och bemötande av barn och unga med Spielmeyer-Vogts sjukdom ������r grunden alltid att erhålla ny kunskap, stimulans, motivation, lyhördhet, flexibilitet och förväntan om möjligheterna till ett livslångt lärande.

Mål med verksamheten i föreningen

-Syftet med föreningen är att stödja familjer, anhöriga och personal med kunskap, information och energigivande aktiviteter.

Vill Ni vara med och stötta denna verksamhet?

För att nå dessa mål så behöver föreningen stöd! Stödet kan se olika ut men grundar sig i engagemang från många berörda i samverkan. Naturligtvis så behövs och välkomnas ocks���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekonomiskt stöd. Genom en god ekonomi kan föreningen arrangera egna aktiviteter för barnens och ungdomarnas bästa.

Hur kan sponsring av föreningen gå till?

Vår syn på sponsring
Modern och strategisk sponsring handlar om två parter som hjälper varandra att utvecklas. Ett framgångsrikt samarbete bygger på associationer och relationer. Ett samarbete med SSVF innebär att vi tillsammans skapar goda associationer mellan v��r verksamhet och enskilda personers samt företags ambitioner. Dessutom får både vi och våra samarbetspartners möjlighet att nå ut till en större mängd människor och därigenom bygga l��ngsiktiga relationer som gynnar båda parter. Oavsett vilken samarbetsform just du och ditt företag är intresserade av är ni välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om hur just vi kan arbeta tillsammans.

Tack för att Du som enskild eller företag vill stödja SSVF. Bara genom enskilda människors och företags engagemang och generositet kan vi få möjligheter att arbeta även med små medel och resurser kring en liten grupp av människor med s��rskilda och ofta multipla behov.

Kontakta oss om sponsring på denna adress: info@ssvf.se

Vårt bankgironummer är: 272-7808

Dessa företag har sponsrat oss:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vollsjö Industri AB