”Någonstans i botten finns en sorg…”

”Någonstans i botten finns en sorg…” : – En kvalitativ studie med föräldraperspektiv på att få ytterligare diagnoser på sitt barn.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen Författare: Ann Bäckman Barbäck; [2011] När ens barn får en diagnos som är livslång, hamnar de flesta föräldrar i en kris (Fyhr, 2002). I samband med ny utredning aktualiseras och förstärks ofta föräldrarnas kris.

Frågeställningar i denna uppsats handlar om hur man kan uppmärksamma föräldrarnas reaktioner när deras barn redan har en diagnos (synnedsättning) och som i en andra fas utreds för till exempel autistiskt syndrom eller mental retardation.

Uppsatsens empiriska del grundar sig på en intervjustudie med sex föräldrar till barn med synnedsättning och som gjort ytterligare en utredning som lett fram till en ny diagnos. Materialet bearbetades kvalitativt utifrån principerna i Grounded theory (Langemar, 2009). Det utkristalliserades tre huvudkategorier: utredning, bearbetning och ”spindel i nätet”.

Det som framkom i den här studien är att föräldrarnas behov ser olika ut, men att behovet av att få praktiskt, pedagogiskt, psykologiskt och psykoterapeutiskt stöd är mycket stort.

Det förtroendekapital som ofta uppstått mellan föräldrarna och utredningsteamet skulle kunna användas som en behandlande del under utredningsprocessen, för att ge föräldrarna utrymme att utforska vad den nya diagnosen innebär för deras barn, för dem själva och för familjen.

No comments yet

Add comment

You must be logged in to post a comment.