Hjelmsjövik 2010Familjeläger 2010
Läger i Landskrona 2009.
Hjelmsjövik 2010Familjeläger 2010

Evenemang

We don't have any events scheduled at the moment.
Rawdesigns

Om SSVF

Föreningens mål och inrikning Föreningen vill genom sin verksamhet ge ökad förståelse för den målgrupp av barn, ungdomar och vuxna som anges i definitionen. Föreningen vill verka för att ge barn, ungdomar och vuxna i målgruppen bästa möjliga stöd i deras situation. Föreningen vill verka för att integreringen in i det svenska samhället av barn, ungdomar och vuxna i målgruppen, sker på ett sådant sätt att integreringen inte motverkar syftet. Föreningen vill motverka att barn, ungdomar och vuxna i målgruppen integreras och/eller isoleras i samhället genom tvångsåtgärder och maktfullkomlighet från samhällets sida. Föreningen avser att i sin verksamhet ge praktiskt, fysiskt och mentalt stöd gentemot de familjer som tillhör personkretsen i definitionen. Föreningen avser att efter bästa förmåga till familjer som tillhör personkretsen i definitionen också bistå med råd och hjälp i vad gäller skrivelser, ansökningar och överklaganden gentemot myndigheter och kommuner. Föreningen avser att tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn Örebros SV-team, på bästa sätt stödja och hjälpa familjer inom personkretsen att utforma och genomdriva "åtgärdspaket" som på absolut bästa sätt tillvaratar varje barns speciella behov i just deras situation.

Kommentarer