Hjelmsjövik 2010Familjeläger 2010
Läger i Landskrona 2009.
Hjelmsjövik 2010Familjeläger 2010
Rawdesigns

Om SSVF

Föreningens mål och inrikning Föreningen vill genom sin verksamhet ge ökad förståelse för den målgrupp av barn, ungdomar och vuxna som anges i definitionen. Föreningen vill verka för att ge barn, ungdomar och vuxna i målgruppen bästa möjliga stöd i deras situation. Föreningen vill verka för att integreringen in i det svenska samhället av barn, ungdomar och vuxna i målgruppen, sker på ett sådant sätt att integreringen inte motverkar syftet. Föreningen vill motverka att barn, ungdomar och vuxna i målgruppen integreras och/eller isoleras i samhället genom tvångsåtgärder och maktfullkomlighet från samhällets sida. Föreningen avser att i sin verksamhet ge praktiskt, fysiskt och mentalt stöd gentemot de familjer som tillhör personkretsen i definitionen. Föreningen avser att efter bästa förmåga till familjer som tillhör personkretsen i definitionen också bistå med råd och hjälp i vad gäller skrivelser, ansökningar och överklaganden gentemot myndigheter och kommuner. Föreningen avser att tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn Örebros SV-team, på bästa sätt stödja och hjälpa familjer inom personkretsen att utforma och genomdriva "åtgärdspaket" som på absolut bästa sätt tillvaratar varje barns speciella behov i just deras situation.

Kommentarer